Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC струг – 1 бр“

Мони-Колорс ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC струг – 1 бр

Документите за участие могат да бъдат изтеглени от тук

Краен срок за подаване на оферти: 09.08.2023г, 23:59ч

Офертите се подават през системата ИСУН, съгласно указанията в публичната покана, част от пакета документи.

Място на доставките

Гр. Пловдив, бул. Марица 160, склад 75

Тази публикация е създадена в изпълнение на проект BGRRP-3.004-1370- С01 Технологична модернизация в предприятието по Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BGRRP-3.004 – Технологична модернизация

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Мони-Колорс ООД