Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет “Доставка и монтаж на климатични камери – 2 бр“

Мони Колорс ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет “Доставка и монтаж на климатични камери – 2 бр“

Документите за участие могат да бъдат изтеглени от тук

Краен срок за подаване на оферти: 26.01.2023г

Офертите се подават през системата ИСУН, съгласно указанията в публичната покана, част от пакета документи.

Тази публикация е създадена във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-6.002-0501-С01  Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност., финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Мони КолорсООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган