Мони Колорс ООД

КАЧЕСТВО И ПОСТОЯНСТВО, ОТГОВОРНОСТ И ЦЕНА. ИЗБЕРЕТЕ НАС.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Мони-Колорс ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и МИР

Прахово боядисване на черни и цветни метали. Покритията, които нанасяме имат разнообразни защитни и декоративни характеристики. Системата ни по качество е сертифицирана според ISO 9001. Постоянното ни отлично качество и конкрурентните ни цени са ни направили надежден доставчик на водещи производители от различни индустрии.